Stach Głąbiński


Teksty na wszystkich stronach tej witryny należą do domeny publicznej (public domain) i korzystanie z nich nie jest obwarowane prawem autorskim - są dostępne bez ograniczeń.


WITAJ!


Zapraszam do zapoznania się z treścią nin. witryny przeznaczonej dla przedstawienia interesujących mnie spraw i problemów. Tych zaś, którzy mają uwagi wynikłe z lektury, mogą wskazać błędy, lub po prostu mają ochotę porozmawiać ze mną przez e-mail, proszę o list elektroniczny na adres stachgla@gmail.com. Nie przedstawiam się, gdyż dane o mnie można obejrzeć na mojej stronie programu Facebook, z której poza opublikowaniem personaliów mało korzystam.

Polecam również inne witryny zawierające treści warte - jak sądzę - uwagi. Uporządkowałem je podobnie jak swoją publicystykę, grupując osobno tytuły witryn zajmujących się religią, współczesną publicystyką lewicową w Polsce, gromadzeniem materiałów źródłowych dotyczących lewicy, kwestiami dotyczącymi wspólnot obywatelskich, a na koniec tych witryn, które poświęcone są ogólnie pojmowanej kulturze, w tym szczególnie wydarzeniom przeszłym. Osobno przedstawiam linki do stron prywatnych.

W tematyce religijnej polecam "didaskalos", "Aleteia Polska", oraz zainteresowany jednak głównie kwestiami społecznymi, wydawany przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie katolewicowy (wg własnego określenia się) "Kontakt". Poza tym sytuacja jest nieciekawa, gdyż w publicystyce kręgów katolickich dają się odczuć ograniczające myśl: wpływ cenzury kościelnej i antylewicowość. Dotyczy to nawet najlepszych takich jak formalnie niezależne, publikujące treść zeszytów archiwalnych "Tygodnik Powszechny" i miesięcznik "Znak" (udostępniany w sieci ze znacznym opóźnieniem). Niezależna od papiestwa pozostaje "Myśl Protestancka", a także "Ekumenizm", jednak zainteresowania tamtejszych autorów mijają się w znacznej mierze z tym, co zajmuje myśli wierzącego, przekonanego o rzeczywistości sukcesji apostolskiej, katolika, a zarazem autorzy ci, jak sądzę, nie dorównują talentem pisarskim i opanowaniem języka polskiego świetnym kolegom z wymienionych wcześniej zespołów. Interesujące artykuły zdarzają się również w "Dywiz pismo katolickie" stawiającym sobie za cel ekumenizm i przezwyciężenie uprzedzeń kręgów typu "Naszego Dziennika" itp. przypisujących sobie atrybut ortodoksji, a także pod tytułem "Deon", zaś szukającym tekstów źródłowych i innych informacji o Kościele rz.-kat. polecam witrynę "Opoka". Ciekawie przedstawia się inicjatywa młodych chrześcijan związanych z Instytutem Filozofii UW, którzy założyli portal przeznaczony na omawianie listów pasterskich biskupów polskich wykonywane w konwencji odpowiedzi na list i z oczekiwaniem na dalszy dyskurs. Zbliżoną, choć ujmowaną z odmiennym nastawieniem, ciekawie ujętą tematykę można znaleźć na stronach "Towarzystwa Kultury Świeckiej im. T. Kotarbińskiego", oraz redagowanego przez Fundację Wolnej Myśli portalu "Racjonalista". Warto również zainteresować się internetowym wydaniem najważniejszych pism Karlheinza Deschnera, który postawił sobie za cel stworzyć remedium na powszechne wybielanie dziejów Kościoła przedstawiając je - jak to sam Autor przyznaje - tendencyjnie przeczernione.

Z publicystyki lewicowej i sympatyzującej z tym kierunkiem zasługują moim zdaniem na uwagę w pierwszej kolejności marksistowskie witryny "Stowarzyszenie Marksistów Polskich" oraz "Centrum Badań i Studiów Marksistowskich". Polecam również redagowaną przeze mnie witrynę działającego w Gdańsku Klubu Współczesnej Myśli Politycznej i wspomniany wyżej "Kontakt". Również witryna pod nazwą "Kultura liberalna" podaje interesujące artykuły paradoksalnie o wymowie bardziej zgodnej z lewicowością (głównie pod względem racjonalnego traktowania problemów społecznych) niż niżej wymienione źródła powołujące się na ten kierunek.
Do pozostałej publicystyki lewicowej mam bowiem zastrzeżenia, o których nieraz pisałem (np. w końcowej części art. pt. "Lewicowe zaniedbania na polu pracy intelektualnej") zarzucając im jednostronność wynikającą z tego, że kolegia redakcyjne są nieuznającymi pluralizmu "towarzystwami wzajemnej adoracji", co powoduje zubożenie treści (szczególnie razi zupełny brak dyskusji) Dalej z publicystyki internetowej należy wymienić następujące: tygodnik "Przegląd", "Lewica", "Strajk.eu", "Przegląd Socjalistyczny", Socjalizm teraz, polska edycja "Le Monde diplomatique", "Dalej (pismo socjalistyczne)", Lewą Nogą, Brzask, oraz "Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego". Również lewicowe nastawienie przedstawiają strony pisma "Krytyka Polityczna", czy raczej wydającego je Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, gdzie jednak mamy reklamowanie własnej działalności edytorskiej i odczytowej, a zarazem widoczne jest uciekanie od trudnych problemów politycznych w kierunku skomplikowanych rozważań dotyczących kultury i społeczeństwa, oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, które utworzono w czasie przewrotu pałacowego 2012 r. we władzach SLD dla stworzenia pozorów ideowego sensu dzialania aparatu zarządzającego tej partii. Wspomnieć też należy przejawiającego sympatie prolewicowe "Nowego Obywatela". Ogólnie poziom publicystyki lewicowej jest niezadowalający, co spowodowało trudności wydawania dziennika "Trybuna" i całkowitą likwidacją witryn lewica24.pl, oraz Socjaldemokraci.
Osobno należy wymienić witryny ukierunkowane na praktyczną działalność polityczną jak objaśniająca program, zamierzenia i organizację partii "Razem", podobnie Komunistyczna Partia Polski, Centrum Informacji Anarchistycznej, a na końcu także witryny w teorii ukazujące partie polityczne, jednak praktycznie zredukowane do roli tablicy ogłoszeń aparatu zarządzającego: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska i podobnie wegetująca na darmowych stronach Facebooku Polska Partia Socjalistyczna.

Imponująco natomiast przedstawiają się witryny, które - jak np. Polska Sekcja "Marxists Internet Archives" - prezentują tłumaczenia oryginalnych pism klasyków lewicy. Do tej samej kategorii zaliczam "Lewicowo - portal poświęcony tradycjom polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej", "Władza Rad", na łamach których tematyka historyczna przeważa zarówno ilościowo jak i pod względem jakości.

Informacji dotyczących zagadnień społecznych w skali całego kraju szukam głównie przez linki podane na stronie zatytułowanej Decydujmy razem (2020-03-15 roku witryna jest nieaktualizowana od 2014 roku). Niestety, Gdańsk będący moją małą ojczyzną, może, co prawda, pochwalić się licznymi witrynami internetowymi, których redaktorzy wkładając wiele starania o wzbogacenie prezentowanych treści (np. "Gdańska Inicjatywa Obywatelska"), dziwnie jednak przy tym izolują się każdy od pozostałych, marnując tym szansę na uzyskanie pełnowartościowego medium społecznego. O ile można to zrozumieć u osób poświęcających na działalność edytorską swój czas prywatny, skandalem jest marnowanie publicznych pieniędzy wydanych na witrynę "My Gdańsk" (2020-03-15 witryna nieaktualizowana od 2012 roku), którą wyznaczeni do obsługi urzędnicy miejscy nie tylko zaniedbują, lecz do tego złośliwie odrzucają ofiarowaną bezinteresownie pomoc.

Uczestnictwo w życiu kulturalnym widzę głównie w korzystaniu z Polskiej Biblioteki Internetowej, a zainteresowanym książką i bibliotekarstwem polecam witrynę "Biuletyn EBIB". Ważną placówką kulturalną jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Popularyzację wiedzy przyrodniczej godnie reprezentują "Odkrywca" i "Wirtualny Wszechświat". Razi natomiast brak witryny zastępującej miesięczniki "Horyzonty Techniki" i "Młody Technik", które w minionym okresie z powodzeniem upowszechniały wiedzę o naukach i problemach technicznych.

Miłośnikom historii polecam "Histmag", a zainteresowanym opiniami indywidualnymi - blog znanego publicysty Daniela Passenta, oraz strony Zbigniewa Mendela skrytego pod pseudonimem "Frankofil".
SPIS ARTYKUŁÓW


Napisane przeze mnie artykuły uporządkowałem wydzielając jako odrębne działy kwestie związane z przekonaniami religijnymi, dalej polemiki i wyjaśnienia dotyczące pojmowania marksizmu, a w odniesieniu do dziedziny polityki - uwagi o lewicowości i konieczności naprawy jej fatalnego stanu, o związanych z tym kierunkiem niektórych książek, esejów itp., uwagi dotyczące mojej partii RAZEM, oraz dotyczące społeczeństwa. W dalszej kolejności wymieniam artykuły napisane w czasie, gdy byłem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) oraz spostrzeżenia, które zgłosiłem jako członek tej partii i wybrane treści mojej korespondencji z władzami SLD, a osobno refleksje dotyczące uczestnictwa we wspólnocie regionu, Polski, Europy i całej ludzkości. Na końcu tego zbioru dodałem wybór notatek dotyczących sfery prywatnej, rodzinnej, przyjacielskiej itp., co do których przypuszczam, że mogą zainteresować osoby odwiedzające witrynę.
Wszystkie przedstawione teksty przesyłałem do wykorzystania ew. zainteresowanym osobom, instytucjom i redakcjom, na ogół bez jakiejkolwiek reakcji. Do druku przyjmował je (ze zmianą tytułów) tylko zlikwidowany po śmierci Mieczysława Rakowskiego miesięcznik "DZIŚ" (nr 5/2004 s. 95, nr 9/2004 s. 149 i nr 9/2005 s. 61), a "Lewica intelektualnie uboga" został opublikowany przez Przegląd Socjalistyczny jako "list do redakcji".

Religia i światopogląd

Lewica

Pytanie o istotę marksizmu

Lektury

Mój udział w partii RAZEM

Problemy społeczne

Głos członka SLD w sprawach partii

Wymienione niżej, datowane do 2012 r., artykuły, po odmowie przedstawienia poruszonych problemów na partyjnej witrynie ogólnokrajowej były publikowane na zlikwidowanej w lipcu 2012 r. niekontrolowanej przez władze centralne SLD witrynie gdańskiej organizacji partyjnej. Witrynę tą zlikwidowano latem 2012 r. Osobno zebrałem artykuły i niektóre listy dotyczące wykorzystania Internetu.

Problem informacji i dyskusji w SLD

Listy do władz centralnych SLD

Zapiski dotyczące spraw prywatnych